ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเข้าใช้

 

www.tryandreview.com เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Try and Review Pte.Ltd., ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนต่อ The Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA) แห่งประเทศสิงคโปร์ ทะเบียนบริษัทเลขที่ 201536129M โดย Try and Review Pte.Ltd., ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Reworld Media Group

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore

อีเมลล์ : contact@tryandreview.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ สำหรับการเข้าใช้เว็บไซต์ www.tryandreview.com ในฐานะสมาชิกของ Try and Review โดยการเป็นสมาชิกและการเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปนี้ และ/หรือ การเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบสินค้า สมาชิกตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว สมาชิกไม่อาจใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ได้ 

 

คำนิยาม:

Try and Review” หมายถึง นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์

 

เงื่อนไข” และ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งอาจถูกเพิ่มเติมหรือเสริมได้

 

เว็บไซต์” หรือ www.tryandreview.com หมายถึง เว็บไซต์แพลตฟอร์มและการบริการที่อยู่ใน www.tryandreview.com 

หรือ URL อื่นๆซึ่งอาจใช้แทนได้

 

สมาชิก” และ “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้ซึ่งได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์

 

PDPA” หมายถึง พระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ.2012 แห่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอาจถูกนำไปเพิ่มเติมหรือเสริมได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆที่ระบุความเป็นบุคคลหรือ สามารถระบุความเป็นบุคคลได้ เช่น ชื่อจริง, นามสกุล, รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลล์, เบอร์โทรศัพท์, จำนวนบุตร, อายุ, ตำแหน่งอาชีพ, สถานภาพ และ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เช่น สีผิว, ลักษณะเส้นผม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ถูกเสนอให้ทดสอบโดย Try and Review บนเว็บไซต์

 

การลงทะเบียน:

ก่อนการเข้าร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์และการได้รับผลิตภัณฑ์ สมาชิกจำต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โดยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อจริง, นามสกุล, รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลล์, เบอร์โทรศัพท์, จำนวนบุตร, อายุ, ตำแหน่งอาชีพ และสถานภาพ ลงในฟอร์มการลงทะเบียน ทั้งนี้ Try and Review อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของผู้ใช้เพิ่มได้

ผู้เข้าใช้สามารถสร้างและใช้บัญชีข้างต้นได้เพียงหนึ่งบัญชี โดยใช้รหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ของท่านต่อการอนุญาตใช้บัญชีนั้น

ภายหลังจากการอนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้แล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันผ่านอีเมลล์ ตามอีเมลล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนพร้อมกับชื่อเข้าใช้ของท่าน ( ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน )

โดยท่านต้องคลิกเลือกลิงค์เพื่อทำการยืนยันในอีเมลล์ของท่าน เพื่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์

 

สิทธิในการรับผลิตภัณฑ์:

ผู้เข้าใช้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก มีสิทธิได้รับผลิตภัณฑ์ โดยถือตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. Try and Review เลือกสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับผลิตภัณฑ์ โดยดูจากประวัติและผลิตภัณฑ์สุดท้ายของสมาชิกในขณะนั้น

 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ซึ่งถูกจำกัดในแต่ละแคมเปญ

 3. สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องที่จะรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ ตราบใดที่สมาชิกยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นในผลิตภัณฑ์ก่อนหน้าที่ได้รับไป

 4. สมาชิกตกลงที่จะเลือกรับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เขา/ เธอสนใจจริงๆเท่านั้น

 5. หากการเลือกใช้ชื่อผู้ใช้ นั้นเป็นการเลือกของสมาชิกเอง หรือซึ่งชื่อจริงหรือนามสกุลนั้น อยู่ในบริบทการถูกกำหนดในขั้นตอนของการอนุญาตให้เปิดเผย ซึ่งชื่อดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ใน www.tryandreview.com นั้น หาก ชื่อผู้ใช้ดังกล่าวเหมือนกับชื่อที่อยู่อีเมลล์ของสมาชิก อีเมลล์ของสมาชิกจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์แทน

 

เงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ:

เฉพาะบุคคลที่สามารถเป็นสมาชิกเท่านั้น

ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จึงมีความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

โดยสามารถเป็นสมาชิกได้ ผ่านการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้สมัครต้องรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ระบุในการลงทะเบียนนั้น เป็นความจริงทุกประการ ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้สมัครจะแจ้ง Try and Review โดยทันที ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับเปลี่ยนในบัญชีผู้ใช้

ผู้สมัครตกลงที่จะไม่แอบอ้างเป็นบุคคลใดหรือใช้นามแฝงหรือใช้ชื่อที่ไม่อนุญาตให้ใช้

ในการลงทะเบียนนั้น ผู้สมัครต้องใช้รหัสไปรษณีย์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายและที่อยู่อีเมลล์

โดยลักษณะทั่วไป เมื่อผู้สมัครเชื่อมต่อกับเว็บไซต์แล้ว:

 • ผู้สมัครตกลงที่จะเคารพข้อกำหนดและเงื่อนไขในขณะนั้น

 • ผู้สมัครรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลที่เข้าร่วม และ/หรือได้ใช้ และ/หรือส่งไป

 • ผู้สมัครตกลงที่จะไม่เผยแพร่หรือโฆษณาใดๆในทางหมิ่นประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี, ในทางละเมิด, อนาจาร, การวิจารณ์อย่างรุนแรง, การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูล และการกระทำโดยทั่วไปที่เป็นฝ่าฝืนต่อกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และสิทธิของผู้อื่น ผู้สมัครตกลงทำตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ พระราชบัญญัติและกฎระเบียบต่างๆที่บังคับใช้

 • ผู้สมัครตกลงที่จะไม่เผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการโฆษณาโดยแสดงให้เห็นถึงการทำธุรกิจ และ

 • ผู้สมัครตกลงที่จะไม่ทำให้มีหรือปล่อยออกไปซึ่งสิ่งผิดกฎหมาย หรือข้อมูลที่ผิด หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย หรือสิ่งอื่นใด (เช่น ไวรัส,การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการลอกเลียนแบบซอฟต์แวร์)

 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการข้างต้น  เนื้อหาต่างๆที่ผู้สมัครได้ใส่ลงในเว็บไซต์จะถูกลบออกโดยปราศจากการแจ้งเตือนครั้งแรกอย่างเป็นทางการ และการเข้าถึงการบริการนี้ของท่านอาจถูกระงับหรือปฏิเสธ

 

Try and Review มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือถอดถอนบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกได้ โดยการใช้ดุลพินิจของบริษัทฯในการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก และปราศจากการแจ้งเตือนใดๆก่อน หากเป็นข้อมูลที่หลอกลวง หรือผิดวัตถุประสงค์ 

 

Try and Review ได้รับสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งหรือหยุดแคมเปญทดสอบใดๆ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งเตือนถึงสมาชิกก่อน หากบริษัทฯได้กระทำตามสิทธิ์ดังนั้นแล้ว Try and Review จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อมในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกหรือบุคคลที่สาม

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล:

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรานั้น ไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์หรือไม่ ให้ถือว่าท่านอนุญาต ตกลง และยอมรับทุกประการ โดยตัวแทนของบริษัทฯ,ลูกค้า และ/หรือผู้แทนจำหน่ายอาจเก็บไว้, เอาไปใช้, เปิดเผย หรือนำไปใช้ระหว่างกัน และรวมถึงใช้กับบุคคลอื่นซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยถือว่าได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว ทั้งนี้ Try and Review เคารพในความเป็นส่วนตัวและซื่อสัตย์ต่อการใช้ข้อมูลดังกล่าวและจะดำเนินการภายใต้ PDPA ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้วางหลักให้ Try and Review ดำเนินการตาม PDPA เมื่อต้องการรวบรวม, เอาไปใช้, เปิดเผย, ยึดถือ และกำจัดทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

Try and Review เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในเซอร์เวอร์ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งเฉพาะแต่ช่างเทคนิคที่ได้รับการอนุญาตและพนักงานของบริษัทฯเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ บุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึง ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้นั้น จะถูกใช้โดย Try and Review เท่านั้น เพื่อบรรลุความต้องการของท่านและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภายใต้บังคับแห่งข้อความต่อไปนี้ Try and Review ปฏิบัติต่อชื่อของท่าน, นามสกุล, รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ อย่างเป็นความลับและจะไม่นำไปให้บุคคลที่สาม ทั้งนี้ท่านตกลงว่า Try and Review อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้กับบุคคลที่สาม โดยมีเจตนาเพื่อใช้สำหรับการทำสำรวจเท่านั้น

Try and Review อาจเปิดเผยความคิดเห็นของท่าน, ชื่อผู้ใช้ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ แต่ไม่รวมถึง ชื่อจริง, นามสกุล, รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ ให้กับลูกค้าของ Try and Review แต่ในบางกรณี ลูกค้า ของ Try and Review อาจโฆษณาความคิดเห็น, ชื่อผู้ใช้ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่านต่อสาธารณชน โดยใช้ชื่อจริงและนามสกุลที่ท่านใช้ในการสร้างบัญชี แทนการแสดงชื่อผู้ใช้ (username) แต่ Try and Review จะทำการแจ้งสมาชิกก่อนการกระทำดังกล่าวและต้องได้รับการอนุญาตจากสมาชิกจึงจะเปิดเผยชื่อจริงและนามสกุลได้ โดยการได้รับอนุญาตนั้น Try and Review จะสร้างกล่องข้อความแบบผุดขึ้น (pop up checkbox) เพื่อให้สมาชิกอนุญาต ให้เปิดเผยและโฆษณาชื่อจริงและนามสกุลของสมาชิกได้ก่อนกระทำการทดสอบ (โดยถือเป็น วิธีดำเนินการอนุญาตให้เปิดเผย)

โดยวิธีการดำเนินการอนุญาตให้เปิดเผยนั้น ถือว่าสมาชิกอนุญาตให้เปิดเผยชื่อจริงและนามสกุลของสมาชิกสู่สาธารณชน ในการโฆษณาแคมเปญต่างๆอันจัดขึ้นโดยลูกค้าของ Try and Review

Try and Review อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทั้งหมดแก่ลูกค้า เมื่อสมาชิกอยู่ในบริบทของการทดสอบผลิตภัณฑ์, ถูกเลือกให้รับข่าวสารและถูกเสนอชื่อจากลูกค้า

โดยข้อเสนอของ Try and Review นั้นขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะรับข้อเสนอของเราได้ ผ่านการลงทะเบียนใน www.tryandreview.com เท่านั้น

Try and Review ได้รับสิทธิที่จะยุติสมาชิกสภาพได้ โดยประวัติสมาชิกจะถูกลบ สมาชิกที่เคยลงทะเบียนจึงต้องรับผิดชอบต่ออีเมลล์ และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกเอง

โดยสมาชิกมั่นใจได้ เมื่อ Try and Review เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแก่บุคคลที่สาม Try and Review ให้บุคคลที่สามรับประกันว่ามันจะถูกเก็บเป็นความลับและได้รับความปลอดภัย 

ทั้งนี้ Try and Review ขอยืนยันว่าไม่มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลใดให้แก่บุคคลที่สาม และจะทำการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือที่เกี่ยวกับการรักษาความลับซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมพันธะกับสมาชิก หรือกฎหมายใดที่บังคับได้

 

การจำกัดความรับผิดชอบ:

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปยังสมาชิกนั้น สมาชิกจำต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากสมาชิกต้องการที่จะแบ่งผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่คนในครอบครัวหรือญาติ โดยTry and Review และผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในกรณีที่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งนี้จะรับผิดชอบเพียงที่สมาชิกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย และเป็นสมาชิกที่ Try and Review ให้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น

โดยการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการทดสอบนั้นต้องได้รับจาก Try and Review แต่ผู้เดียวจึงถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯต่อสมาชิก ทั้งนี้ Try and Review จะส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิกที่มีอายุเหมาะสมกับการทดสอบนั้น

Try and Review จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเกิดแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก โดยที่สมาชิกสมัครใจใช้คอมพิวเตอร์นั้นด้วยตนเอง ทั้งการอัพเดทซอร์ฟแวร์และการใช้บราวเซอร์ล่าสุดในการเข้าใช้เว็บไซต์ โดยปราศจากการต้านไวรัสหรือบั๊คใดๆ

Try and Review จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเกิดแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก (เช่น ความบกพร่องทางเทคนิคหรือความไม่เชื่อมต่อใดๆ) ในขณะที่ใช้หรือหลังจากใช้เว็บไซต์

พื้นที่ซึ่งใช้โต้ตอบกัน อันอยู่ในการจัดการของสมาชิกนั้น Try and Review มีสิทธิที่จะลบทิ้งได้ โดยปราศจากการแจ้งเตือนใดๆ หากเนื้อหาที่ถูกใส่ในพื้นที่ตรงนั้นมีลักษณะฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หากเกิดกรณีนั้นขึ้น Try and Review มีหน้าที่มีคำถามถึงความรับผิดชอบในทางแพ่ง และ/หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อสมาชิก โดยเฉพาะในแง่ของการเหยียดหยาม, การใช้ความรุนแรง, การหมิ่นประมาท, ข้อความเชิงลามก หรืออะไรในทำนองนี้ (เช่น ข้อความ, รูปภาพ และอื่นๆ)

 

การปิดบัญชีผู้ใช้:

สมาชิกสามารถขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ หรือปิดการแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ โดยติดต่อผ่านทางแผนกให้บริการลูกค้าหรือคลิกลิงค์ที่ปรากฎในท้ายอีเมลล์นั้น 

Try and Review ปฏิเสธในความรับผิดใดๆต่อสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ต่อผลของการปิดบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกยกเลิก จะถูกนำออกไปโดยป้องกันความเป็นส่วนตัวในทางที่ดีที่สุด

ฉันจะปิดการใช้งานบัญชีของฉันได้อย่างไร?:

 

คุณสามารถปิดใช้งานบัญชีของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ปิดใช้งานบัญชี" ในหน้าโปรไฟล์ของคุณ

 

เมื่อบัญชีของคุณถูกปิดใช้งาน:

 • คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีกต่อไป
 • รีวิวที่ผ่านมาของคุณ (เช่น ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ) จะยังคงปรากฏให้เห็น
 • คุณจะไม่ถูกคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมในการทดลองผลิตภัณฑ์ฟรีใดๆทั้งสิ้น
 • คุณจะยังคงได้รับอีเมลข่าวสารจากทางเรา หากคุณไม่ได้กดยกเลิกติดตามสมัครรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราทั้งหมด

 

เปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง:

 

หากคุณต้องการบัญชีเดิมกลับมาหลังจากปิดบัญชีการใช้งานไปแล้ว คุณสามารถส่งคำขอไปที่ contact@tryandreview.com เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล/ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้สร้างบัญชี Try and Review ในขั้นต้น

 

ฉันจะลบบัญชีของฉันอย่างถาวรได้อย่างไร?

 

คุณสามารถขอให้ลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถาวรได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ "contact@tryandreview.com"

 

การดำเนินการนี้ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลกลับได้ และคุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลนี้ในภายหลังหรือเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง เนื้อหารีวิวและการให้คะแนนที่ส่งบนแพลตฟอร์มจะยังคงอยู่แต่จะไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปยังผู้ใช้และลูกค้าต่อไป และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การใช้งานของแพลตฟอร์ม เราจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้จนกว่าจะไม่จำเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการอีกต่อไป

 

ทรัพย์สินทางปัญญา:

Try and Review ถือเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือถือครองสิทธิในการใช้สิ่งต่างๆทั้งหมดที่อยู่หน้าเว็บไซต์ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, กราฟิค, การออกแบบ, โลโก้, รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์, เสียง, ซอฟต์แวร์

การทำซ้ำ, การนำไปเสนอ, การดัดแปลง, การโฆษณา, การเอาส่วนต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ไปดัดแปลง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือเอาไปใช้ในการดำเนินงานใด การกระทำดังกล่าวถูกห้ามอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจาก Try and Review

หากพบว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องหรือมีองค์ประกอบอย่างใด จะต้องถูกพิจารณาโดย constituent of a forgery และถูกฟ้องร้องภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ เกี่ยวกับการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แจกฟรีนั้น สมาชิกยอมรับและตกลงว่า Try and Review ถือครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด อันเกี่ยวกับบทวิจารณ์, การแสดงความคิดเห็น, รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฎบนเว็บไซต์

ภายในบริบทแห่งการนี้ การที่สมาชิกให้การวิจารณ์, แสดงรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวลงบนเว็บไซต์ สมาชิกยอมรับโดยชัดแจ้งและให้สิทธิ Try and Review ในการส่งต่อ, ทำซ้ำ และดัดแปลงอีกครั้ง โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ หรือการใช้ข้อความบางส่วนและรูปภาพ หรือเอาชื่อผู้ใช้ และ/ หรือ เอาชื่อบางอย่างของสมาชิกไปโดยเจตนา เพื่อดัดแปลงและทำซ้ำอย่างใดบนสื่อทั่วโลกและไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดย Try and Review ได้รับอนุญาต และถือว่าสมาชิกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อีกทั้งยอมให้นำความคิดเห็นและรูปภาพของท่านไปใช้ในการโฆษณา และรวมถึงอนุญาตให้บุคคลที่สาม ทำซ้ำซึ่งการวิจารณ์, การออกความคิดเห็น, รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวใดๆซึ่งสมาชิกได้โพสไว้บนเว็บไซต์ด้วย

 

ลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บอื่นและคุ้กกี้:

ในเว็บไซต์อาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บอื่นที่ท่านสนใจ โดยลิงค์นั้นถูกใช้เพื่อออกจากเว็บไซต์ของ Try and Review และ Try and Review ก็ไม่ได้มีอำนาจควบคุมในเว็บไซต์นั้นๆ ดังนั้น Try and Review ไม่สามารถรับผิดชอบในการป้องกันใดและความเป็นส่วนตัวในข้อมูลใด ซึ่งท่านได้กรอกในขณะที่เข้าใช้เว็บไซต์นั้น และเว็บไซต์นั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ฉะนั้นสมาชิกจำต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าใช้และดูข้อบังคับใช้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์นั้น

Try and Review ได้ใช้คุ้กกี้ในการรวบรวมข้อมูลที่สมาชิกใช้ค้นหา โดย try and Review จะดำเนินการภายใต้ PDPA

ซึ่งสมาชิกอนุญาต ยอมให้คุ้กกี้ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กนี้เข้าไปอาศัยในคอมพิวเตอร์สมาชิก คุ้กกี้จะทำหน้าที่วิเคราะห์การใช้เว็บไซต์และคอยเตือนให้สมาชิกทราบถึงการเข้าใช้ในแต่ละครั้ง กล่าวคือคุ้กกี้นี้จะมีโปรแกรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกแต่ละคนได้ โดยโปรแกรมนี้สามารถทอนการใช้งาน ให้ท่านใช้เว็บไซต์แต่ในส่วนที่ท่านต้องการ, สนใจ และไม่สนใจ อันเกิดจากการรวบรวมและจดจำข้อมูลในสิ่งที่สมาชิกค้นหา

ข้อมูลที่ท่านค้นหานั้น คุ้กกี้จะวิเคราะห์และช่วยบริษัทฯในการให้โปรโมชั่นที่เหมาะสมกับแต่ละคน, ช่วยลูกค้าจัดการไฟล์/สำรวจ, จัดการส่งข้อความถึงสมาชิกในสิ่งที่สมาชิกค้นหา, จัดการความปลอดภัยการให้บริการ, มีมาตรการและวิเคราะห์พิจารณาการให้บริการ และทำให้บุคคลภายนอกอยู่ในบังคับของกฎหมายในเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัว

สมาชิกสามารถที่จะเลือกรับหรือปฏิเสธคุ้กกี้ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์จะยอมรับคุ้กกี้โดยอัตโนมัติ แต่โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอเน็ตสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุ้กกี้ได้ ซึ่งอาจปกป้องท่านจากการถูกเอาเปรียบและการใช้เว็บไซต์ 

 

เขตอำนาจศาล:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเกิดจากการใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยผิดสัญญาหรือกระทำละเมิดใด ให้ถือว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

 เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ทั่วไปและการให้บริการ:

การเข้าใช้เว็บไซต์นั้นต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้น

หากมีบางส่วนของเงื่อนไขทำให้รู้สึกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นถูกแยกออกจากข้อกำหนดนี้ และจะไม่มีผลบังคับในทางกฎหมายและบังคับใช้ได้ในข้อกำหนดนี้

โดยจะไม่มีการสละสิทธิ์ใดๆของ Try and Review ซึ่งตีความแล้วว่าตนไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ในการดำเนินการหรือถือว่าไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนด

บทบัญญัติในแต่ละข้อ จะถูกตีความเพื่อแยกการใช้และแยกการปฏิบัติตาม แม้ว่าด้วยเหตุผลใดๆของบทบัญญัตินั้นมีเหตุผลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในสถานการณ์ใดๆ

ข้อกำหนดฉบับนี้กำหนดข้อตกลงระหว่าง Try and Review และสมาชิก ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อกำหนดนี้ สามารถปรับใช้ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งก่อน เพื่อเป็นการประกันการพัฒนานโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใด สามารถปรับใช้กับเว็บไซต์ได้เลย ซึ่ง Try and Review จะอัพเดทนโยบายใหม่ๆเสมอ อีกทั้งการติดต่อสื่อสาร, การติดต่อทางธุรกิจ หรือการซื้อขายใดๆกับเรา สมาชิกจะต้องนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่ล่าสุดมาปรับใช้เสมอ ซึ่งจะช่วยเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดจากการกระทำนั้นได้ โดยสมาชิกตกลงว่า สมาชิกจะยอมรับเงื่อนไขข้างต้นต่อเมื่อได้มีการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ทางกฎหมายของสมาชิก และข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่จำกัดหรือแยกความรับผิดชอบใดๆของ Try and Review หากมีการฉ้อโกงหรือประมาทเลิ่นเล่อโดยเจตนา และไม่ว่าจะเกิดจากเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้หรือไม่

ซึ่งการอนุญาตของสมาชิกนั้น ให้รวมถึงการที่สมาชิกอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงหรือเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกได้ โดยสมาชิกยอมรับเฉพาะแต่การที่บุคคลที่สามกระทำการซึ่งสำคัญแทนสมาชิกเท่านั้น แต่ไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบใดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งสมาชิกยอมรับผิดทั้งปวงในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของบุคคลที่สามขณะเข้าใช้บัญชีของสมาชิก มากไปกว่านี้ สมาชิกยอมรับและตกลงว่าจะไม่ให้ Try and Review รับผิดชอบสิ่งใด และสมาชิกจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยทั้งหมดแทน Try and Review หากเกิดสิ่งใดขณะที่บุคคลที่สามเช้าใช้บัญชีนั้น

เว็บไซต์นี้เปิดใช้งานเสมอสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก

Try and Review สามารถตัดสินใจหยุดใช้งานเว็บไซต์ได้ หากเกิดจากการบำรุงรักษาทางเทคนิคใด โดย Try and Review จะทำการแจ้งเตือนสมาชิกถึงวันที่และเวลา ก่อนมีการหยุดใช้งานนั้น

เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่งในทางตรงกันข้าม หากบุคคลใดที่ไม่ถือเป็นคู่สัญญาภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้ บุคคลนั้นถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิของบุคคลที่สาม บทที่ 53B แห่งประเทศสิงคโปร์ คือไม่มีสิทธิปฏิบัติสิ่งใดหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดจากเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ ทั้งนี้หากบุคคลที่ไม่เป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กระทำสิ่งใด ถือว่า บุคคลนั้นสละสิทธิ์ต่อการเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือระงับเงื่อนไขใดในเงื่อนไขนี้
 

ช่องทางการติดต่อ:

การติดต่อ Try and Review ในเรื่องหลักเกณฑ์ข้อมูลส่วนตัวหรือการจะให้คำติชมใดๆ ติดต่อได้ที่สาขาของบริษัทฯหรือติดต่อโดยตรงกับพนักงานให้บริการลูกค้า ตามช่องทางต่อไปนี้

หากท่านมีคำถามเฉพาะหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายรักษาความปลอดภัยของ Try and Review กรุณาติดต่อพนักงานป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) โดยการเขียนคำร้องและกล่าวถึงเรื่องที่เป็นห่วงในข้อมูลส่วนตัวนั้น ทำได้โดยการส่งไปรษณีย์หรือส่งอีเมลล์ถึงพนักงานป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อยู่ด้านล่าง

อีเมลล์: contact(at)tryandreview(dot)com

ที่อยู่: Try and Review  

ถึง พนักงานพนักงานป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore

โดยท่านสามารถติดต่อพนักงานให้บริการลูกค้าได้ที่ contact(at)tryandreview(dot)com หรือหากท่านเป็นสมาชิกท่านอาจติดต่อบริษัทฯได้ที่ contact(at)tryandreview(dot)com เช่นกัน

หากสมาชิกต้องการร้องทุกข์ ติดต่อบริษัทฯได้ผ่านอีเมลล์ที่ contact(at)tryandreview(dot)com หรือเขียนเป็นหนังสือส่งถึงลูกค้าสัมพันธ์ตามที่อยู่ 787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore โดยการติดต่อนั้น สมาชิกต้องให้ชื่อจริง, นามสกุล, ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆที่บริษัทฯจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ระบุตัวตนถึงบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงหัวข้อว่าท่านมีคำติชม, ตั้งคำถาม หรือร้องทุกข์อย่างใด

ในกรณีร้องทุกข์นั้น ให้ท่านระบุถึงสาเหตุแห่งการร้องทุกข์ของท่าน ท่านต้องการให้บริษัทฯแก้ปัญหาอย่างไร และข้อเท็จจริงอื่นๆที่ท่านคิดว่าสัมพันธ์กัน บริษัทฯจะพิเคราะห์คำร้องทุกข์ของท่านภายใน 7 วันหลังจากได้รับคำร้องทุกข์ โดยบริษัทฯจะพิจารณาคำร้องทุกข์ของท่านจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ และภายใน 4 อาทิตย์บริษัทฯจะส่งกลับคำร้องของท่านผ่านอีเมลล์โดยบริษัทจะ (1) เสนอการแก้ปัญหาตามคำร้องในแนวทางที่ท่านร้องขอ (2) ปฏิเสธคำร้องของท่านโดยให้เหตุผลประกอบ (3) เสนอการแก้ปัญหาในแนวทางอื่น ซึ่งการตอบรับข้างต้นนั้น ภายใน 20 วันทำการ ท่านจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอก็ได้ หากท่านยอมรับ ท่านต้องทำตามข้อแนะนำของบริษัทฯ แต่หากท่านปฏิเสธที่จะตอบสนองข้อเสนอ คำร้องทุกข์ของท่านจะถูกถอดถอน และยอมรับว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ส่วนในกรณีที่ท่านล่าช้าในการตอบสนองข้อเสนอของบริษัทฯ Try and Review อาจกระทำการไปโดยถือเสมือนว่าท่านยอมรับข้อเสนอของบริษัทฯภายในเวลาที่กำหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไข

At Try and Review, we promote authentic reviews because we want to help consumers make the best buying decisions. Whether your experience was positive or poor, we encourage members to exercise complete honesty.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเข้าใช้

 

www.tryandreview.com เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Try and Review Pte.Ltd., ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนต่อ The Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA) แห่งประเทศสิงคโปร์ ทะเบียนบริษัทเลขที่ 201536129M โดย Try and Review Pte.Ltd., ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Reworld Media Group

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore

อีเมลล์ : contact@tryandreview.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ สำหรับการเข้าใช้เว็บไซต์ www.tryandreview.com ในฐานะสมาชิกของ Try and Review โดยการเป็นสมาชิกและการเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปนี้ และ/หรือ การเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบสินค้า สมาชิกตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว สมาชิกไม่อาจใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ได้ 

 

คำนิยาม:

Try and Review” หมายถึง นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์

 

เงื่อนไข” และ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งอาจถูกเพิ่มเติมหรือเสริมได้

 

เว็บไซต์” หรือ www.tryandreview.com หมายถึง เว็บไซต์แพลตฟอร์มและการบริการที่อยู่ใน www.tryandreview.com 

หรือ URL อื่นๆซึ่งอาจใช้แทนได้

 

สมาชิก” และ “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้ซึ่งได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์

 

PDPA” หมายถึง พระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ.2012 แห่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอาจถูกนำไปเพิ่มเติมหรือเสริมได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆที่ระบุความเป็นบุคคลหรือ สามารถระบุความเป็นบุคคลได้ เช่น ชื่อจริง, นามสกุล, รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลล์, เบอร์โทรศัพท์, จำนวนบุตร, อายุ, ตำแหน่งอาชีพ, สถานภาพ และ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เช่น สีผิว, ลักษณะเส้นผม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ถูกเสนอให้ทดสอบโดย Try and Review บนเว็บไซต์

 

การลงทะเบียน:

ก่อนการเข้าร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์และการได้รับผลิตภัณฑ์ สมาชิกจำต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โดยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อจริง, นามสกุล, รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลล์, เบอร์โทรศัพท์, จำนวนบุตร, อายุ, ตำแหน่งอาชีพ และสถานภาพ ลงในฟอร์มการลงทะเบียน ทั้งนี้ Try and Review อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของผู้ใช้เพิ่มได้

ผู้เข้าใช้สามารถสร้างและใช้บัญชีข้างต้นได้เพียงหนึ่งบัญชี โดยใช้รหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ของท่านต่อการอนุญาตใช้บัญชีนั้น

ภายหลังจากการอนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้แล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันผ่านอีเมลล์ ตามอีเมลล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนพร้อมกับชื่อเข้าใช้ของท่าน ( ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน )

โดยท่านต้องคลิกเลือกลิงค์เพื่อทำการยืนยันในอีเมลล์ของท่าน เพื่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์

 

สิทธิในการรับผลิตภัณฑ์:

ผู้เข้าใช้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก มีสิทธิได้รับผลิตภัณฑ์ โดยถือตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. Try and Review เลือกสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับผลิตภัณฑ์ โดยดูจากประวัติและผลิตภัณฑ์สุดท้ายของสมาชิกในขณะนั้น

 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ซึ่งถูกจำกัดในแต่ละแคมเปญ

 3. สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องที่จะรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ ตราบใดที่สมาชิกยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นในผลิตภัณฑ์ก่อนหน้าที่ได้รับไป

 4. สมาชิกตกลงที่จะเลือกรับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เขา/ เธอสนใจจริงๆเท่านั้น

 5. หากการเลือกใช้ชื่อผู้ใช้ นั้นเป็นการเลือกของสมาชิกเอง หรือซึ่งชื่อจริงหรือนามสกุลนั้น อยู่ในบริบทการถูกกำหนดในขั้นตอนของการอนุญาตให้เปิดเผย ซึ่งชื่อดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ใน www.tryandreview.com นั้น หาก ชื่อผู้ใช้ดังกล่าวเหมือนกับชื่อที่อยู่อีเมลล์ของสมาชิก อีเมลล์ของสมาชิกจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์แทน

 

เงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ:

เฉพาะบุคคลที่สามารถเป็นสมาชิกเท่านั้น

ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จึงมีความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

โดยสามารถเป็นสมาชิกได้ ผ่านการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้สมัครต้องรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ระบุในการลงทะเบียนนั้น เป็นความจริงทุกประการ ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้สมัครจะแจ้ง Try and Review โดยทันที ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับเปลี่ยนในบัญชีผู้ใช้

ผู้สมัครตกลงที่จะไม่แอบอ้างเป็นบุคคลใดหรือใช้นามแฝงหรือใช้ชื่อที่ไม่อนุญาตให้ใช้

ในการลงทะเบียนนั้น ผู้สมัครต้องใช้รหัสไปรษณีย์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายและที่อยู่อีเมลล์

โดยลักษณะทั่วไป เมื่อผู้สมัครเชื่อมต่อกับเว็บไซต์แล้ว:

 • ผู้สมัครตกลงที่จะเคารพข้อกำหนดและเงื่อนไขในขณะนั้น

 • ผู้สมัครรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลที่เข้าร่วม และ/หรือได้ใช้ และ/หรือส่งไป

 • ผู้สมัครตกลงที่จะไม่เผยแพร่หรือโฆษณาใดๆในทางหมิ่นประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี, ในทางละเมิด, อนาจาร, การวิจารณ์อย่างรุนแรง, การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูล และการกระทำโดยทั่วไปที่เป็นฝ่าฝืนต่อกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และสิทธิของผู้อื่น ผู้สมัครตกลงทำตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ พระราชบัญญัติและกฎระเบียบต่างๆที่บังคับใช้

 • ผู้สมัครตกลงที่จะไม่เผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการโฆษณาโดยแสดงให้เห็นถึงการทำธุรกิจ และ

 • ผู้สมัครตกลงที่จะไม่ทำให้มีหรือปล่อยออกไปซึ่งสิ่งผิดกฎหมาย หรือข้อมูลที่ผิด หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย หรือสิ่งอื่นใด (เช่น ไวรัส,การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการลอกเลียนแบบซอฟต์แวร์)

 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการข้างต้น  เนื้อหาต่างๆที่ผู้สมัครได้ใส่ลงในเว็บไซต์จะถูกลบออกโดยปราศจากการแจ้งเตือนครั้งแรกอย่างเป็นทางการ และการเข้าถึงการบริการนี้ของท่านอาจถูกระงับหรือปฏิเสธ

 

Try and Review มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือถอดถอนบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกได้ โดยการใช้ดุลพินิจของบริษัทฯในการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก และปราศจากการแจ้งเตือนใดๆก่อน หากเป็นข้อมูลที่หลอกลวง หรือผิดวัตถุประสงค์ 

 

Try and Review ได้รับสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งหรือหยุดแคมเปญทดสอบใดๆ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งเตือนถึงสมาชิกก่อน หากบริษัทฯได้กระทำตามสิทธิ์ดังนั้นแล้ว Try and Review จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อมในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกหรือบุคคลที่สาม

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล:

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรานั้น ไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์หรือไม่ ให้ถือว่าท่านอนุญาต ตกลง และยอมรับทุกประการ โดยตัวแทนของบริษัทฯ,ลูกค้า และ/หรือผู้แทนจำหน่ายอาจเก็บไว้, เอาไปใช้, เปิดเผย หรือนำไปใช้ระหว่างกัน และรวมถึงใช้กับบุคคลอื่นซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยถือว่าได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว ทั้งนี้ Try and Review เคารพในความเป็นส่วนตัวและซื่อสัตย์ต่อการใช้ข้อมูลดังกล่าวและจะดำเนินการภายใต้ PDPA ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้วางหลักให้ Try and Review ดำเนินการตาม PDPA เมื่อต้องการรวบรวม, เอาไปใช้, เปิดเผย, ยึดถือ และกำจัดทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

Try and Review เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในเซอร์เวอร์ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งเฉพาะแต่ช่างเทคนิคที่ได้รับการอนุญาตและพนักงานของบริษัทฯเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ บุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึง ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้นั้น จะถูกใช้โดย Try and Review เท่านั้น เพื่อบรรลุความต้องการของท่านและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภายใต้บังคับแห่งข้อความต่อไปนี้ Try and Review ปฏิบัติต่อชื่อของท่าน, นามสกุล, รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ อย่างเป็นความลับและจะไม่นำไปให้บุคคลที่สาม ทั้งนี้ท่านตกลงว่า Try and Review อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้กับบุคคลที่สาม โดยมีเจตนาเพื่อใช้สำหรับการทำสำรวจเท่านั้น

Try and Review อาจเปิดเผยความคิดเห็นของท่าน, ชื่อผู้ใช้ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ แต่ไม่รวมถึง ชื่อจริง, นามสกุล, รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ ให้กับลูกค้าของ Try and Review แต่ในบางกรณี ลูกค้า ของ Try and Review อาจโฆษณาความคิดเห็น, ชื่อผู้ใช้ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่านต่อสาธารณชน โดยใช้ชื่อจริงและนามสกุลที่ท่านใช้ในการสร้างบัญชี แทนการแสดงชื่อผู้ใช้ (username) แต่ Try and Review จะทำการแจ้งสมาชิกก่อนการกระทำดังกล่าวและต้องได้รับการอนุญาตจากสมาชิกจึงจะเปิดเผยชื่อจริงและนามสกุลได้ โดยการได้รับอนุญาตนั้น Try and Review จะสร้างกล่องข้อความแบบผุดขึ้น (pop up checkbox) เพื่อให้สมาชิกอนุญาต ให้เปิดเผยและโฆษณาชื่อจริงและนามสกุลของสมาชิกได้ก่อนกระทำการทดสอบ (โดยถือเป็น วิธีดำเนินการอนุญาตให้เปิดเผย)

โดยวิธีการดำเนินการอนุญาตให้เปิดเผยนั้น ถือว่าสมาชิกอนุญาตให้เปิดเผยชื่อจริงและนามสกุลของสมาชิกสู่สาธารณชน ในการโฆษณาแคมเปญต่างๆอันจัดขึ้นโดยลูกค้าของ Try and Review

Try and Review อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทั้งหมดแก่ลูกค้า เมื่อสมาชิกอยู่ในบริบทของการทดสอบผลิตภัณฑ์, ถูกเลือกให้รับข่าวสารและถูกเสนอชื่อจากลูกค้า

โดยข้อเสนอของ Try and Review นั้นขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะรับข้อเสนอของเราได้ ผ่านการลงทะเบียนใน www.tryandreview.com เท่านั้น

Try and Review ได้รับสิทธิที่จะยุติสมาชิกสภาพได้ โดยประวัติสมาชิกจะถูกลบ สมาชิกที่เคยลงทะเบียนจึงต้องรับผิดชอบต่ออีเมลล์ และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกเอง

โดยสมาชิกมั่นใจได้ เมื่อ Try and Review เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแก่บุคคลที่สาม Try and Review ให้บุคคลที่สามรับประกันว่ามันจะถูกเก็บเป็นความลับและได้รับความปลอดภัย 

ทั้งนี้ Try and Review ขอยืนยันว่าไม่มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลใดให้แก่บุคคลที่สาม และจะทำการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือที่เกี่ยวกับการรักษาความลับซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมพันธะกับสมาชิก หรือกฎหมายใดที่บังคับได้

 

การจำกัดความรับผิดชอบ:

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปยังสมาชิกนั้น สมาชิกจำต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากสมาชิกต้องการที่จะแบ่งผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่คนในครอบครัวหรือญาติ โดยTry and Review และผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในกรณีที่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งนี้จะรับผิดชอบเพียงที่สมาชิกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย และเป็นสมาชิกที่ Try and Review ให้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น

โดยการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการทดสอบนั้นต้องได้รับจาก Try and Review แต่ผู้เดียวจึงถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯต่อสมาชิก ทั้งนี้ Try and Review จะส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิกที่มีอายุเหมาะสมกับการทดสอบนั้น

Try and Review จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเกิดแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก โดยที่สมาชิกสมัครใจใช้คอมพิวเตอร์นั้นด้วยตนเอง ทั้งการอัพเดทซอร์ฟแวร์และการใช้บราวเซอร์ล่าสุดในการเข้าใช้เว็บไซต์ โดยปราศจากการต้านไวรัสหรือบั๊คใดๆ

Try and Review จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเกิดแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก (เช่น ความบกพร่องทางเทคนิคหรือความไม่เชื่อมต่อใดๆ) ในขณะที่ใช้หรือหลังจากใช้เว็บไซต์

พื้นที่ซึ่งใช้โต้ตอบกัน อันอยู่ในการจัดการของสมาชิกนั้น Try and Review มีสิทธิที่จะลบทิ้งได้ โดยปราศจากการแจ้งเตือนใดๆ หากเนื้อหาที่ถูกใส่ในพื้นที่ตรงนั้นมีลักษณะฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หากเกิดกรณีนั้นขึ้น Try and Review มีหน้าที่มีคำถามถึงความรับผิดชอบในทางแพ่ง และ/หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อสมาชิก โดยเฉพาะในแง่ของการเหยียดหยาม, การใช้ความรุนแรง, การหมิ่นประมาท, ข้อความเชิงลามก หรืออะไรในทำนองนี้ (เช่น ข้อความ, รูปภาพ และอื่นๆ)

 

การปิดบัญชีผู้ใช้:

สมาชิกสามารถขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ หรือปิดการแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ โดยติดต่อผ่านทางแผนกให้บริการลูกค้าหรือคลิกลิงค์ที่ปรากฎในท้ายอีเมลล์นั้น 

Try and Review ปฏิเสธในความรับผิดใดๆต่อสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ต่อผลของการปิดบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกยกเลิก จะถูกนำออกไปโดยป้องกันความเป็นส่วนตัวในทางที่ดีที่สุด

ฉันจะปิดการใช้งานบัญชีของฉันได้อย่างไร?:

 

คุณสามารถปิดใช้งานบัญชีของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ปิดใช้งานบัญชี" ในหน้าโปรไฟล์ของคุณ

 

เมื่อบัญชีของคุณถูกปิดใช้งาน:

 • คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีกต่อไป
 • รีวิวที่ผ่านมาของคุณ (เช่น ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ) จะยังคงปรากฏให้เห็น
 • คุณจะไม่ถูกคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมในการทดลองผลิตภัณฑ์ฟรีใดๆทั้งสิ้น
 • คุณจะยังคงได้รับอีเมลข่าวสารจากทางเรา หากคุณไม่ได้กดยกเลิกติดตามสมัครรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราทั้งหมด

 

เปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง:

 

หากคุณต้องการบัญชีเดิมกลับมาหลังจากปิดบัญชีการใช้งานไปแล้ว คุณสามารถส่งคำขอไปที่ contact@tryandreview.com เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล/ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้สร้างบัญชี Try and Review ในขั้นต้น

 

ฉันจะลบบัญชีของฉันอย่างถาวรได้อย่างไร?

 

คุณสามารถขอให้ลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถาวรได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ "contact@tryandreview.com"

 

การดำเนินการนี้ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลกลับได้ และคุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลนี้ในภายหลังหรือเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง เนื้อหารีวิวและการให้คะแนนที่ส่งบนแพลตฟอร์มจะยังคงอยู่แต่จะไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปยังผู้ใช้และลูกค้าต่อไป และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การใช้งานของแพลตฟอร์ม เราจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้จนกว่าจะไม่จำเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการอีกต่อไป

 

ทรัพย์สินทางปัญญา:

Try and Review ถือเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือถือครองสิทธิในการใช้สิ่งต่างๆทั้งหมดที่อยู่หน้าเว็บไซต์ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, กราฟิค, การออกแบบ, โลโก้, รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์, เสียง, ซอฟต์แวร์

การทำซ้ำ, การนำไปเสนอ, การดัดแปลง, การโฆษณา, การเอาส่วนต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ไปดัดแปลง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือเอาไปใช้ในการดำเนินงานใด การกระทำดังกล่าวถูกห้ามอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจาก Try and Review

หากพบว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องหรือมีองค์ประกอบอย่างใด จะต้องถูกพิจารณาโดย constituent of a forgery และถูกฟ้องร้องภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ เกี่ยวกับการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แจกฟรีนั้น สมาชิกยอมรับและตกลงว่า Try and Review ถือครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด อันเกี่ยวกับบทวิจารณ์, การแสดงความคิดเห็น, รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฎบนเว็บไซต์

ภายในบริบทแห่งการนี้ การที่สมาชิกให้การวิจารณ์, แสดงรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวลงบนเว็บไซต์ สมาชิกยอมรับโดยชัดแจ้งและให้สิทธิ Try and Review ในการส่งต่อ, ทำซ้ำ และดัดแปลงอีกครั้ง โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ หรือการใช้ข้อความบางส่วนและรูปภาพ หรือเอาชื่อผู้ใช้ และ/ หรือ เอาชื่อบางอย่างของสมาชิกไปโดยเจตนา เพื่อดัดแปลงและทำซ้ำอย่างใดบนสื่อทั่วโลกและไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดย Try and Review ได้รับอนุญาต และถือว่าสมาชิกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อีกทั้งยอมให้นำความคิดเห็นและรูปภาพของท่านไปใช้ในการโฆษณา และรวมถึงอนุญาตให้บุคคลที่สาม ทำซ้ำซึ่งการวิจารณ์, การออกความคิดเห็น, รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวใดๆซึ่งสมาชิกได้โพสไว้บนเว็บไซต์ด้วย

 

ลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บอื่นและคุ้กกี้:

ในเว็บไซต์อาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บอื่นที่ท่านสนใจ โดยลิงค์นั้นถูกใช้เพื่อออกจากเว็บไซต์ของ Try and Review และ Try and Review ก็ไม่ได้มีอำนาจควบคุมในเว็บไซต์นั้นๆ ดังนั้น Try and Review ไม่สามารถรับผิดชอบในการป้องกันใดและความเป็นส่วนตัวในข้อมูลใด ซึ่งท่านได้กรอกในขณะที่เข้าใช้เว็บไซต์นั้น และเว็บไซต์นั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ฉะนั้นสมาชิกจำต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าใช้และดูข้อบังคับใช้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์นั้น

Try and Review ได้ใช้คุ้กกี้ในการรวบรวมข้อมูลที่สมาชิกใช้ค้นหา โดย try and Review จะดำเนินการภายใต้ PDPA

ซึ่งสมาชิกอนุญาต ยอมให้คุ้กกี้ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กนี้เข้าไปอาศัยในคอมพิวเตอร์สมาชิก คุ้กกี้จะทำหน้าที่วิเคราะห์การใช้เว็บไซต์และคอยเตือนให้สมาชิกทราบถึงการเข้าใช้ในแต่ละครั้ง กล่าวคือคุ้กกี้นี้จะมีโปรแกรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกแต่ละคนได้ โดยโปรแกรมนี้สามารถทอนการใช้งาน ให้ท่านใช้เว็บไซต์แต่ในส่วนที่ท่านต้องการ, สนใจ และไม่สนใจ อันเกิดจากการรวบรวมและจดจำข้อมูลในสิ่งที่สมาชิกค้นหา

ข้อมูลที่ท่านค้นหานั้น คุ้กกี้จะวิเคราะห์และช่วยบริษัทฯในการให้โปรโมชั่นที่เหมาะสมกับแต่ละคน, ช่วยลูกค้าจัดการไฟล์/สำรวจ, จัดการส่งข้อความถึงสมาชิกในสิ่งที่สมาชิกค้นหา, จัดการความปลอดภัยการให้บริการ, มีมาตรการและวิเคราะห์พิจารณาการให้บริการ และทำให้บุคคลภายนอกอยู่ในบังคับของกฎหมายในเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัว

สมาชิกสามารถที่จะเลือกรับหรือปฏิเสธคุ้กกี้ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์จะยอมรับคุ้กกี้โดยอัตโนมัติ แต่โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอเน็ตสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุ้กกี้ได้ ซึ่งอาจปกป้องท่านจากการถูกเอาเปรียบและการใช้เว็บไซต์ 

 

เขตอำนาจศาล:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเกิดจากการใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยผิดสัญญาหรือกระทำละเมิดใด ให้ถือว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

 เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ทั่วไปและการให้บริการ:

การเข้าใช้เว็บไซต์นั้นต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้น

หากมีบางส่วนของเงื่อนไขทำให้รู้สึกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นถูกแยกออกจากข้อกำหนดนี้ และจะไม่มีผลบังคับในทางกฎหมายและบังคับใช้ได้ในข้อกำหนดนี้

โดยจะไม่มีการสละสิทธิ์ใดๆของ Try and Review ซึ่งตีความแล้วว่าตนไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ในการดำเนินการหรือถือว่าไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนด

บทบัญญัติในแต่ละข้อ จะถูกตีความเพื่อแยกการใช้และแยกการปฏิบัติตาม แม้ว่าด้วยเหตุผลใดๆของบทบัญญัตินั้นมีเหตุผลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในสถานการณ์ใดๆ

ข้อกำหนดฉบับนี้กำหนดข้อตกลงระหว่าง Try and Review และสมาชิก ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อกำหนดนี้ สามารถปรับใช้ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งก่อน เพื่อเป็นการประกันการพัฒนานโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใด สามารถปรับใช้กับเว็บไซต์ได้เลย ซึ่ง Try and Review จะอัพเดทนโยบายใหม่ๆเสมอ อีกทั้งการติดต่อสื่อสาร, การติดต่อทางธุรกิจ หรือการซื้อขายใดๆกับเรา สมาชิกจะต้องนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่ล่าสุดมาปรับใช้เสมอ ซึ่งจะช่วยเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดจากการกระทำนั้นได้ โดยสมาชิกตกลงว่า สมาชิกจะยอมรับเงื่อนไขข้างต้นต่อเมื่อได้มีการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ทางกฎหมายของสมาชิก และข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่จำกัดหรือแยกความรับผิดชอบใดๆของ Try and Review หากมีการฉ้อโกงหรือประมาทเลิ่นเล่อโดยเจตนา และไม่ว่าจะเกิดจากเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้หรือไม่

ซึ่งการอนุญาตของสมาชิกนั้น ให้รวมถึงการที่สมาชิกอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงหรือเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกได้ โดยสมาชิกยอมรับเฉพาะแต่การที่บุคคลที่สามกระทำการซึ่งสำคัญแทนสมาชิกเท่านั้น แต่ไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบใดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งสมาชิกยอมรับผิดทั้งปวงในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของบุคคลที่สามขณะเข้าใช้บัญชีของสมาชิก มากไปกว่านี้ สมาชิกยอมรับและตกลงว่าจะไม่ให้ Try and Review รับผิดชอบสิ่งใด และสมาชิกจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยทั้งหมดแทน Try and Review หากเกิดสิ่งใดขณะที่บุคคลที่สามเช้าใช้บัญชีนั้น

เว็บไซต์นี้เปิดใช้งานเสมอสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก

Try and Review สามารถตัดสินใจหยุดใช้งานเว็บไซต์ได้ หากเกิดจากการบำรุงรักษาทางเทคนิคใด โดย Try and Review จะทำการแจ้งเตือนสมาชิกถึงวันที่และเวลา ก่อนมีการหยุดใช้งานนั้น

เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่งในทางตรงกันข้าม หากบุคคลใดที่ไม่ถือเป็นคู่สัญญาภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้ บุคคลนั้นถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิของบุคคลที่สาม บทที่ 53B แห่งประเทศสิงคโปร์ คือไม่มีสิทธิปฏิบัติสิ่งใดหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดจากเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ ทั้งนี้หากบุคคลที่ไม่เป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กระทำสิ่งใด ถือว่า บุคคลนั้นสละสิทธิ์ต่อการเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือระงับเงื่อนไขใดในเงื่อนไขนี้
 

ช่องทางการติดต่อ:

การติดต่อ Try and Review ในเรื่องหลักเกณฑ์ข้อมูลส่วนตัวหรือการจะให้คำติชมใดๆ ติดต่อได้ที่สาขาของบริษัทฯหรือติดต่อโดยตรงกับพนักงานให้บริการลูกค้า ตามช่องทางต่อไปนี้

หากท่านมีคำถามเฉพาะหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายรักษาความปลอดภัยของ Try and Review กรุณาติดต่อพนักงานป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) โดยการเขียนคำร้องและกล่าวถึงเรื่องที่เป็นห่วงในข้อมูลส่วนตัวนั้น ทำได้โดยการส่งไปรษณีย์หรือส่งอีเมลล์ถึงพนักงานป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อยู่ด้านล่าง

อีเมลล์: contact(at)tryandreview(dot)com

ที่อยู่: Try and Review  

ถึง พนักงานพนักงานป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore

โดยท่านสามารถติดต่อพนักงานให้บริการลูกค้าได้ที่ contact(at)tryandreview(dot)com หรือหากท่านเป็นสมาชิกท่านอาจติดต่อบริษัทฯได้ที่ contact(at)tryandreview(dot)com เช่นกัน

หากสมาชิกต้องการร้องทุกข์ ติดต่อบริษัทฯได้ผ่านอีเมลล์ที่ contact(at)tryandreview(dot)com หรือเขียนเป็นหนังสือส่งถึงลูกค้าสัมพันธ์ตามที่อยู่ 787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore โดยการติดต่อนั้น สมาชิกต้องให้ชื่อจริง, นามสกุล, ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆที่บริษัทฯจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ระบุตัวตนถึงบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงหัวข้อว่าท่านมีคำติชม, ตั้งคำถาม หรือร้องทุกข์อย่างใด

ในกรณีร้องทุกข์นั้น ให้ท่านระบุถึงสาเหตุแห่งการร้องทุกข์ของท่าน ท่านต้องการให้บริษัทฯแก้ปัญหาอย่างไร และข้อเท็จจริงอื่นๆที่ท่านคิดว่าสัมพันธ์กัน บริษัทฯจะพิเคราะห์คำร้องทุกข์ของท่านภายใน 7 วันหลังจากได้รับคำร้องทุกข์ โดยบริษัทฯจะพิจารณาคำร้องทุกข์ของท่านจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ และภายใน 4 อาทิตย์บริษัทฯจะส่งกลับคำร้องของท่านผ่านอีเมลล์โดยบริษัทจะ (1) เสนอการแก้ปัญหาตามคำร้องในแนวทางที่ท่านร้องขอ (2) ปฏิเสธคำร้องของท่านโดยให้เหตุผลประกอบ (3) เสนอการแก้ปัญหาในแนวทางอื่น ซึ่งการตอบรับข้างต้นนั้น ภายใน 20 วันทำการ ท่านจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอก็ได้ หากท่านยอมรับ ท่านต้องทำตามข้อแนะนำของบริษัทฯ แต่หากท่านปฏิเสธที่จะตอบสนองข้อเสนอ คำร้องทุกข์ของท่านจะถูกถอดถอน และยอมรับว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ส่วนในกรณีที่ท่านล่าช้าในการตอบสนองข้อเสนอของบริษัทฯ Try and Review อาจกระทำการไปโดยถือเสมือนว่าท่านยอมรับข้อเสนอของบริษัทฯภายในเวลาที่กำหนด